Konkurs

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia o godzinie 15.00 minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach I Konkursu prowadzonego przez Warmińsko – Mazurski Fundusz Filmowy w Olsztynie.

Udział w Konkursie zgłosiło 14 producentów. O dotacje ubiegać się będzie 5 autorów filmów fabularnych, 7 dokumentalnych i 2 animowanych. Wśród aplikujących jest 6 debiutantów.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Weryfikacja dokumentów powinna zakończyć się najpóźniej 27 kwietnia br. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca będzie miał 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania na usunięcie uchybień. Nieusunięcie ich w terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

Wnioski spełniające wymogi formalne organizator Konkursu przekaże następnie ekspertom do oceny merytorycznej. Ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa.
   
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia oceny formalnej wniosków czyli po 27 czerwca br. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od organizatora Konkursu, termin jego zakończenia może zostać przedłużony o 20 dni ( Regulamin Konkursu par.5 pkt 8).
   
Ostateczne wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu.

http://www.ceik.eu/aktualnosci-kalendarium/artykul/rozstrzygniecie-i-konkursu-na-wspieranie-produkcji-filmowych.html

 

- regulamin konkursu (pdf)
- formularz wniosku o wsparcie finansowe (doc)
- karta oceny projektu filmu fabularnego (doc)
- karta oceny projektu filmu dokumentalnego (doc)
- karta oceny projektu filmu animowanego (doc)

WMFF jest członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – KIPA.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.

Polityka prywatności © 2013 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Projekt graficzny i wykonanie techniczne: CIRUTdesign.