Obserwatorium Żywej Kultury

Raporty i opracowania

Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury
Efektem projektu realizowanego w latach 2013 - 2014 jest utworzenie sieci badawczej, w postaci współpracujących ze sobą zespołów badawczych (zwanych Węzłami Regionalnymi) monitorującymi stan kultury w kraju oraz realizacja wspólnego programu badań diagnostycznych. Sieć zbiera, opracowuje i upowszechnia w wolnym dostępie dane o kulturze na portalu www.ozkultura.pl
Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Kultury

Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury
Celem projektu realizowanego w latach 2014 - 2015, było praktyczne wykorzystanie oraz poprawa jakości wypracowanych przez ogólnopolską Sieć Badawczą Obserwatoriów Żywej Kultury narzędzi gromadzenia, analizy i upowszechniania wiedzy o kulturze Warmii i Mazur oraz rozwój regionalnej części portalu www.ozkultura.pl, która powstała w ramach projektu „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury (OŻK)”.  

- Anna Sobotka - Edukacja i kultura w województwie warmińsko-mazurskim

- Barbara Fatyga - Analiza finansowania kultury w województwie warmińsko-mazurskim - druga przymiarka

- Barbara Fatyga - Temporalne wzory aktywności kulturalnej - propozycja metodologiczna i przykłady analizy

- Barbara Fatyga - Wydatki na kulturę miast wojewódzkich w stosunku do ogółu wydatków gmin i powiatów grodzkich

- Magdalena Dudkiewicz - Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur - analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury w dokumentach szczebla centralnego i strategiach lokalnych

- Magdalena Wojarska - Poziom rozwoju gospodarczego a aktywność kulturalna na Warmii i Mazurach

- Sławomir Mołda - Korelacja wydatków na kulturę z budżetów JST z poziomem zadłużenia gmin województwa warmińsko-mazurskiego

- Sławomir Mołda - Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego za lata 2010-2012

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności