Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju

Projekt badawczy i popularyzatorski z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii.


Miał na celu przeprowadzenie badań nad współczesną kulturą ludową - określić jej stan, potrzeby,  możliwości rozwoju. Wieloaspektowa diagnoza stanu współczesnej kultury ludowej ma być przedstawiona w postaci podręcznika.

Materiałem wyjściowym do realizacji projektu była ekspertyza przygotowana w lipcu 2011 roku przez dr hab., prof. UW Barbarę Fatygę, pt. " Kultura ludowa w działaniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego".


Metody, które przyjęliśmy w realizacji badań to: elektroniczna dyskusja z teoretykami i praktykami zajmującymi się kulturą ludową, kwerenda zespołu badawczego, opis problemów współczesnej kultury ludowej w postaci uporządkowanych tematycznie tekstów- szczególnie zagadnień polityki ochrony wspierania i rozwoju kultury ludowej  na szczeblu centralnym i szczeblach lokalnych.


Do dwutygodniowej elektronicznej  dyskusji  zaprosiliśmy 20 teoretyków i praktyków kultury ludowej reprezentujących środowiska akademickie i badawcze z ośrodków etnografii, antropologii i etnologii w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu, ponadto przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji twórców ludowych i muzealników. Pytania do uczestników zostały rozesłane 15 X 2012 r., zbieranie materiału zakończyło się 20 XI 2012 r.

Kwerenda zespołu badawczego  na temat współczesnego stanu funkcjonowania kultury ludowej w Polsce trwała 2 miesiące. Prowadził ją 11-osobowy zespół ekspertów z Polski. W listopadzie (11 XI 2012 r.) oraz w grudniu (11, 20 XII 2012 r.) odbyły się w Warszawie spotkania seminaryjne o charakterze konsultacyjnym, podczas których członkowie Zespołu przedstawili wyniki swojej pracy. Uzgodniono wytyczne odnośnie sposobu opisania rezultatów pracy oraz podjęte zostały uzgodnienia odnośnie zestawu rekomendacji praktycznych dla polityki kulturalnej wobec kultury ludowej. Spotkanie ekspertów kończącego projekt dotyczyło prezentacji efektów pracy oraz ustalenia dalszego sposobu postępowania z przygotowanymi tekstami.

Rezultatem działań w projekcie jest zebrana i zaktualizowana wiedza o kulturze ludowej w Polsce, przygotowana do prac redakcyjnych i wydania w roku 2013 – w wersji elektronicznej i w formie publikacji: „"Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju" .

Otwórz pdf


W projekcie udział wzięli min.:
- dr hab., prof. UW Barbara Fatyga,
- dr Zbigniew Benedyktowicz (PAN)
- Elżbieta Berendt - etnograf, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu,
- dr Anna Weronika Brzezińska - etnolog Zakładu Etnologii Polski, IEiAK UAM,
- prof. dr hab. Wojciech Burszta - antropolog kultury,
- dr Antoni Bartosz - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie,
- dr Grażyna Kubica - antropolog społeczny w Zakładzie Antropologii Społecznej IS UJ,
- prof. dr hab. Czesław Robotycki - etnolog,
- dr Stanisława Trebunia-Staszel - etnograf,
- Maciej Żurek - skrzypek, socjolog z Olsztyna.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności