Program „AKADEMIA KOLBERGA – LABORATORIUM”

Projekt był kontynuacją działań przeznaczonych dla środowisk animatorów procesu rewitalizacji tradycyjnej kultury wiejskiej. Program zrealizowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Działania programu składały się z dwóch cyklów warsztatowych.


Projekt był kontynuacją działań przeznaczonych dla środowisk animatorów procesu rewitalizacji tradycyjnej kultury wiejskiej. Program zrealizowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego  oraz  Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Działania programu składały się z dwóch cyklów warsztatowych.

A). MAJSTROWNIA był to cykl zajęć poświęcony różnym sferom tradycyjnej sztuki wiejskiej, głównie śpiewom nabożnym i muzyce mazurkowej, ale także sztuce gawędziarstwa. Zajęcia kierowane były do środowisk miejskich, które posiadają już pewne doświadczenia z tradycyjną muzyką. Celem cyklu było dostarczenie uczestnikom konkretnych umiejętności i NARZĘDZI służących dalszej własnej pracy nad tradycyjnym materiałem muzycznym. W ramach cyklu Majstrownia w 2017 roku odbyły się trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe oraz trzy performatywne przedsięwzięcia muzyczne realizowane w przestrzeniach publicznych w Olsztynie, Warszawie i na terenie Gminy Dywity.


 Spotkania koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
- skale nietemperowane w śpiewie tradycyjnym. Prowadzenie: Wolfgang Niklaus i Maciej Żurek. (Olsztyn)
-tembr i emisja głosu w śpiewie tradycyjnym Ukrainy i Polski Nizinnej. Prowadzenie: Jura Pastuszenko i Maciej Żurek. ( Warszawa – synchronizowane z programem Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata)

- metra i rytmy w śpiewie tradycyjnym i religijnym. Prowadzenie: Janusz Prusinowski i Maciej Żurek ( Olsztyn).
Warsztatom towarzyszyły działania muzyczne w przestrzeniach publicznych Zasadniczym celem tych działań było skonfrontowanie starych, tradycyjnych praktyk muzycznych, ze współczesnym odbiorcą i miejską zatomizowaną przestrzenią publiczną. Zadaniem, które stawialiśmy przed tym cyklem było poszukiwanie form, w których to, co stanowiło niegdyś ważny czynnik muzykowania lokalnych społeczności, a więc zasada współuczestnictwa i współtworzenia sytuacji mogłoby dziś zafunkcjonować we współczesnej przestrzeni publicznej. W ramach cyklu, zostały zrealizowane następujące działania:

- „Przegrywanie muzykantów”, działanie przeprowadzone w olsztyńskim pubie „Mech”, 21.10.2017. W przedsięwzięciu wzięło udział trzech skrzypków młodego pokolenia - uczniów wiejskich muzykantów okolic Przysuchy: Marcin Drabik, Maciej Żurek i Mateusz Kowalski, oraz dwójka bębnistów, basista, kobozista i trójka śpiewaków. Zasadą spotkania było ogrywanie przez skrzypków melodii mazurkowych, na zmiany, bądź razem z towarzyszeniem improwizowanych przyśpiewek na bieżąco komentujących przebieg akcji.

- Partycypacyjny koncert pieśni adwentowych. Działanie przeprowadzone w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 9.12.2017. Formuła nawiązywała do tradycyjnych zgromadzeń śpiewaczych, częstych niegdyś w adwencie, Wielkim Poście, miesiącach maryjnych czy czasie zadusznym, w trakcie których lokalna społeczność spotykała się w domach, kaplicach, czy kościołach by wspólnie oddawać się wielogodzinnym śpiewom i modlitwom.

- „Nad Betlejem jasna gwiazda” - orszak kolędników w Brąswałdzie 29 i 30.12.2017. Jedyna formuła nie realizowana w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy Brąswałdu to w dużej mierze ludzie pochodzący z Olsztyna i w Olsztynie pracujący. Kontakt tej grupy społecznej z resztą społeczności wiejskiej jest zazwyczaj znikomy, dlatego dodatkowym zadaniem kolędowania było, choć symboliczne (na początek) włączenie „nowych mieszkańców” w kulturalne życie tej podolsztyńskiej wioski.

 


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności