Nasze miejsca, nasze księgi

Celem zadania "Nasze miejsca, nasze księgi" jest wypracowanie i użycie form i działań edukacji kulturowej do tworzenia i wzbogacania kapitału społecznego i kreatywnego.

Proces kształcenia i praktycznego działania, w który zaangażowane będą różne wiekowo grupy uczestników, polegać będzie na rozpoznaniu, a następnie tworzeniu form społecznej aktywności kulturowej wykorzystujących najważniejszy zasób kulturowy Warmii i Mazur. Jest nim pamięć kulturowa i historyczna. 

Zadanie "Nasze miejsca, nasze księgi" realizowane będzie w Ornecie, a następnie replikowane do innych środowisk regionu. Polegać będzie na tworzeniu, wykorzystując lokalną wiedzę, pamięć i opowieści mieszkańców, lokalnych form świąt, zgromadzeń, wystaw, działań plastycznych i teatralnych w przestrzeni miasta, a także programów edukacji kulturowej opartych o wymianę i współpracę międzypokoleniową.

 

Głównym celem, który stawiamy przed naszym zadaniem "Nasze miejsca, nasze księgi" jest wypracowanie i upowszechnienie praktyki tworzenia lokalnych projektów animacji i edukacji kulturalnej. Ich źródłem i punktem wyjścia będą lokalne zasoby kulturowe, a efektem - tworzenie przez społeczność lokalną różnorodnych form ekspresji artystycznej własnego dziedzictwa. 

Zadanie "Nasze miejsca, nasze księgi" podjęliśmy mając na względzie dwie podstawowe przesłanki: 

 

1.Specyfikę kulturową regionu wynikającą z uwarunkowań historycznych powodujących trudności z wykorzystywaniem dziedzictwa lokalnego, które nie daje oczywistego poczucia tożsamości i przynależności. 

 

2. Koncentracja aktywności kulturalnej w małych ośrodkach Warmii i Mazur na organizacji festynów i lokalnych festiwali, których głównym celem jest podkreślenie atrakcyjności turystycznej, a formy najczęściej wykorzystują proste schematy rozrywki masowej.

Program planowany na lata 2018-2020 finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazurskiego. Partnerami w realizacji projektu są Stowarzyszenie „Tratwa”, Miejski Dom Kultury w Ornecie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ornecie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Ornecianie” oraz ornecka młodzież.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności