„Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem. Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim”

W badaniu skoncentrowano się na możliwie najszerszym spektrum praktyk kulturowych. Celem było ustalenie wzorów konsumpcji przedstawicieli różnych klas zarówno jeśli chodzi o dobra kultury wysokiej, jak i popularnej.

Interesował nas zarówno rodzaj preferencji kulturowych, częstotliwość korzystania z kultury, jak i społeczne sytuacje związane z uczestnictwem w kulturze, np. wizyta w teatrze lub oglądanie filmików w Internecie. Szczególny nacisk położyliśmy na technologiczny aspekt uczestnictwa w kulturze i jego międzypokoleniowe zróżnicowanie w klasie ludowej.

Wzory konsumpcji i schematy interpretacyjne badane były metodami jakościowymi:  metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego i metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (fokus).

Kolejnym wymiarem jaki zbadaliśmy było tworzenie kultury przez przedstawicieli różnych klas społecznych i stosunek wobec kultury prawomocnej (reprezentowanej m.in. przez instytucje kulturalne). W tym segmencie wykorzystano metodę case study (Robert K. Yin Case Study Research: Design and Methods 2008, 2013) i wykonano badania instytucji uznanych w ramach zwiadu badawczego za typowe dla danych klas społecznych (np.: zespołu muzycznego lub praktyk kreatywnych w szkole zawodowej dla klasy ludowej; wybranego domu kultury jako propozycji dla klasy średniej; teatru jako instytucji preferowanej przez klasę wyższą).

Wyniki badania zawarto w raporcie opracowanym wspólnie przez zespół badawczy.
Raport ten miał formę integrującą zgromadzoną wiedzę. Zawierał też rekomendacje.

Badania realizowano we współpracy z dr Przemysławem Sadurą z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zobacz też: Raporty i opracowania programu

 


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności