Dynamiczna Diagnoza Kultury Warmii i Mazur

Opracowanie diagnozy kultury, praktyk i procesów kulturalnych oraz efektów społecznych życia kulturalnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zakończyło realizację projektu „Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur”, który wspierają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Naszym celem było opracowanie diagnozy kultury, praktyk i procesów kulturalnych oraz efektów społecznych życia kulturalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Na jej podstawie tworzone będą zręby polityki kulturalnej Samorządu Województwa oraz podstawy programowe dotyczące finansowania kultury w nowym okresie programowania w latach 2014 – 2020.  Rezultatem projektu będzie utworzenie w naszej instytucji Regionalnego Obserwatorium Kultury działającego w sieci z Obserwatorium
Żywej Kultury.

Zespół Badawczy:

- dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, kulturoznawca i socjolog, Kierownik Zakładu Metod Badania Kultury, Ośrodka Badań Młodzieży i specjalizacji dydaktycznej "Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego członek Komitetu Socjologii PAN (II kadencja z wyboru). Kierownik zespołu merytorycznego Obserwatorium Żywej Kultury. Posiada kompetencje w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych badań kultury. Zrealizowała ponad 40 projektów badawczych, autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych. (pełny zestaw informacji o projektach i publikacjach na stronie internetowej: http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/

- dr Magdalena Dudkiewicz, socjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury ISNS UW, sekretarz redakcji kwartalnika "Trzeci sektor" wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych, członek zespołu OŻK, posiada bardzo duże doświadczenie w badaniach terenowych oraz w prowadzeniu działań praktycznych (w szczególności w zakresie "polityki medialnej" organizacji pozarządowych oraz zagadnień animacji kultury i realizacji projektów badawczych), współpracuje z wieloma programami grantowymi jako ekspert w komisjach przyznających środki na badania i projekty działań. Pełny wykaz projektów i publikacji na stronie internetowej: http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/

- dr Paweł Tomanek, jest najmłodszym członkiem zespołu: antropolog społeczny i tłumacz antropologicznej i socjologicznej literatury z języka angielskiego, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury ISNS UW, członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury.

Spotkania konsultacyjne:

Ważnym elementem zrealizowanego przez nas projektu były spotkania konsultacyjne. Zapraszaliśmy na nie radnych, władze samorządowe, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Państwa doświadczenia, wiedzę, kompetencje i informacje o środowisku społeczno-kulturalnym chcieliśmy skonfrontować z obserwacjami i danymi statystycznymi prezentowanymi przez zespół badawczy pod kierunkiem Pani Profesor Barbary Fatygi.  Dane te, zgromadzone na portalu Obserwatorium Żywej Kultury, są opisem jakości i poziomu życia mieszkańców naszego województwa. Ten statystyczny „obraz” w trakcie spotkań prezentowaliśmy, a następnie wspólnie z Państwem diagnozowaliśmy oraz próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jakie działania partnerów społecznych są niezbędne by kultura stała się istotnym czynnikiem podnoszącym jakość życia mieszkańców gminy, powiatu, województwa?

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

20.04.2012 r. - Spotkanie w Olsztynie - powiat ziemski olsztyński;
21.04.2012 r. - Spotkanie w Olsztynie - powiat grodzki Olsztyn;
17.05.2012 r. - Spotkanie w Ełku. Powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki, olecki, piski, węgorzewski;                           
14.06.2012 r.-  Spotkanie w Olsztynie. Powiaty: bartoszycki, działdowski, kętrzyński, lidzbarski,mrągowski, nidzicki, szczycieński;
29.06.2012 r.- Spotkanie w Ostródzie. Powiaty: braniewski, grodzki Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki, nowomiejski.

Po każdym spotkaniu konsultacyjnym publikowaliśmy dane statystyczne dotyczące poszczególnych powiatów i gmin. Zwracamy się z prośbą o uwagi, komentarze, sugestie dotyczące stanu kultury na Warmii i Mazurach.  

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Ryszard Michalski

Nr telefonu: +895131744
Tel. kom.: 606108512
Nr faksu: +895131744
Email: ryszard.michalski@ceik.eu


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności