Archipelag 2010

Szkolenie dla beneficjentów projektu Archipelag - Olsztyn, maj 2010

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

I. REGIONALNE KONWERSATORIUM „WARMIA I MAZURY-INNOWACJA-KULTURA- KAPITAŁ SPOŁECZNY”

Celem tego działania jest zainicjowanie stałego forum poświęconego refleksji nad stanem i funkcjami działań  kulturotwórczych na Warmii i Mazurach oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami  różnych sektorów życia społecznego służącej rozwojowi życia społecznego regionu. Tematyka spotkań dotyczyła  społecznej skuteczności aktywności kulturalnej - tego, czy i jakie działania przyczyniają się do przełamywania barier rozwoju, do rzeczywistej zmiany społecznej.  

W ramach tego segmentu programu CEiIK zorganizował cykl konwersatoriów w Ełku , Olsztynie i Warszawie (głównym organizatorem tego ostatniego spotkania była Katedra Socjologii Collegium Civitas). Podstawą merytoryczną konwersatoriów był dwuletni program animacji środowisk wiejskich Powiatu Ełckiego opartej o wykorzystanie i aktywizację lokalnej pamięci historycznej i kulturowej. Program – z istotnymi elementami badawczymi, realizowany był przez koalicję złożoną z Collegium Civitas, CEiIK, Stowarzyszenie „Tratwa”, Powiat Ełk, Miasto Ełk i Gminę Stare Juchy.

II. INKUBATOR AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ

Segment programu nazwany „INKUBATOR” polegał  na udzielaniu bezpośredniej pomocy merytorycznej i szkoleniowej dla instytucji i organizacji społecznych uczestniczących w konkursach grantowych ogłaszanych przez Sejmik Województwa w dziedzinie kultury oraz tworzeniu sieci współpracy.  Pracownicy CEiIK, zaangażowani w realizację projektu, przeprowadzili kilkadziesiąt konsultacji terenowych z organizacjami pozarządowymi, wspierając je merytorycznie oraz monitorując stan i charakter ich potrzeb rozwojowych.

Staraliśmy się dotrzeć szczególnie do organizacji i grup aktywnych osób działających na terenach wiejskich.

W wyniku tych intensywnych kontaktów oraz opisanych poniżej warsztatów, wyłoniła się grupa organizacji gotowych do kontynuowania ścisłej współpracy w ramach sieci prowadzących wspólne i skoordynowane działania animacyjne.

Są to:

-        Stowarzyszenie „STOPPA” z Ełku,

-        Stowarzyszenie „Granica” - Żelazna Góra,

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy,

-        Stowarzyszenie „Kraina Druglina” z Rożyńska,

-        Stowarzyszenie „Po Bono” ze Szczytna,

-        Stowarzyszenie „Miasto Wieś” z Ornety,

-        Stowarzyszenie „Kraina Żurawia” z Popowej Woli,

-        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Prostek,

-        Stowarzyszenie „Niech Będzie” z Ełku,

-        oraz nieformalne grupy liderów społeczności wiejskich, będące w trakcie powowływania własnych organizacji: Orzechowo, Skomack Wielki, Szczecinowo, Pogobie Średnie, Bażyny, Osetnik i Dąbrówka.

III. FESTIWAL SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ WARMII I MAZUR

ZGROMADZENIE PARKOWA 1

Festiwal, który odbył się w Olsztynie w dniu 28 X 2010 roku poświęcony był prezentacji osiągnięć wiodących organizacji społecznych regionu stosujących innowacyjne narzędzia animacji  kulturowej. Animacja rozumiana była przez nas jako proces prowadzący do tworzenia form umożliwiających czynne uczestnictwo w kulturze. Skupiliśmy się na zaprezentowaniu doświadczeń związanych z wykorzystaniem trzech z nich :

- pracy nad lokalną polityką pamięci historycznej w tym szczególnie przez tworzenie lokalnych archiwów pamięci – muzeów, wystaw, prezentacji, których funkcjonowanie nie ogranicza się wyłącznie do gromadzenia obiektów i dokumentów opisujących przeszłość, ale jest katalizatorem wzmocnienia życia społeczności lokalnej i procesu budowania tożsamości,

- artystycznym opracowaniu dziedzictwa kulturowego w formie widowisk odtwarzających obyczaj zgromadzeń i świętowania. Metoda polega w tym wypadku na odwróceniu zwyczaju polegającego na importowaniu, przy okazji organizowania tego typu wydarzeń, gotowych spektakli, wystaw etc. Główną zasadą przy powstawaniu działań artystycznych jest czerpanie inspiracji od mieszkańców i włączanie ich w proces tworzenia dzieł.

- wreszcie praktyk nurtu tzw. „muzyki autentycznej”. Polegają one na ożywianiu pierwotnych funkcji tradycyjnej muzyki i tańców. W odróżnieniu od stylizacji folklorystycznej i estradowych prezentacji, służą one  przede wszystkim bezpośredniemu uczestnictwu i tworzeniu różnorodnych form zgromadzeń.

W trakcie „Zgromadzenia” zaprezentowane zostały projekty następujących organizacji:

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, Teatru Wiejskiego „Węgajty”, Stowarzyszenia „Tratwa”, Stowarzyszenia „Kraina Druglina” z Rożyńska, Stowarzyszenia „Przy Granicy” z Żelaznej Góry, animatorów kultury ze wsi Orzechowo, Skomack Wielki, Szczecinowo, do udziału zaproszeni zostali animatorzy z Suwalszczyzny i Podlasia - Stowarzyszenie „Krusznia” oraz Ośrodek Kultury z Knyszyna.  

Zgromadzeniu towarzyszyły  pokazy:

- muzeów wiejskich Skomacka Wielkiego i Rożyńska oraz dokumentacji losów społeczności ukraińskiej z okolic Braniewa  oraz zbiory dokumentujące przedwojenne dzieje Ełku,

- multimedialnych prezentacji programów animacyjnych i projekcji filmów dokumentalnych (min. wyprodukowanego przez CEiIK cyklu „Ostatni Mazurzy i Warmiacy”),

- wystaw dokumentacji zaproszonych organizacji.

Finalną częścią Festiwalu była wielogodzinna biesiada muzyczna, w której wzięli udział min.  muzycy z „Tratwy”, grupy śpiewające tradycyjne pieśni ukraińskie oraz zaproszeni artyści wiejscy – kapela Jana Gacy z Przystałowic Małych (Północne Mazowsze), grupy śpiewaków i muzyków z okolic Knyszyna, muzycy z suwalskiego.

Do góry

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności