„Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Trwa realizacja zadania „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”. Częścią zadania jest projekt „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – termomodernizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, z zakresu osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A. Całkowita wartość projektu wynosi 7782210,00 zł. Wartość dofinansowania projektu z RPO WiM wynosi 3692198,42 zł.

Celem projektu jest termomodernizacja budynku, w wyniku której nastąpi zwiększenie jego efektywności energetycznej. Projekt termomodernizacji stanowi część zadania polegającego na kompleksowym remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jako wkład własny i wydatki niekwalifikowalne do projektu RPO WiM oraz cały zakres prac nieobjętych termomodernizacją i wyposażenia obiektu.

 

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności