Konkurs WMFF

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia o godzinie 15.00 minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej.

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia o godzinie 15.00 minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach I Konkursu prowadzonego przez  Warmińsko – Mazurski Fundusz Filmowy w Olsztynie.


    Udział w Konkursie zgłosiło 14 producentów. O dotacje ubiegać się będzie 5 autorów filmów fabularnych, 7 dokumentalnych i 2 animowanych. Wśród aplikujących jest 6 debiutantów.


    Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Weryfikacja dokumentów powinna zakończyć się najpóźniej 27 kwietnia br. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca będzie miał 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania na usunięcie uchybień. Nieusunięcie ich w terminie spowoduje odrzucenie wniosku.


    Wnioski spełniające wymogi formalne organizator Konkursu przekaże następnie ekspertom do oceny merytorycznej. Ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa.


 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia oceny formalnej wniosków  czyli po 27 czerwca br. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od organizatora Konkursu, termin jego zakończenia może zostać przedłużony o 20 dni ( Regulamin Konkursu par.5 pkt 8).

 Ostateczne wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu.


Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności