Dofinansowanie na remont i modernizację

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie informuje, że uzyskało dofinansowanie na remont i modernizację budynku Centrum przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie (Bryła C).

 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie informuje, że uzyskało dofinansowanie na remont i modernizację budynku Centrum przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie (Bryła C). Dnia 30 maja 2019 została podpisana z Marszałkiem Województwa umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, z zakresu osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A.

Projekt: „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – termomodernizacja”.

Całkowita wartość projektu wynosi 7782210,00 zł. Wartość dofinansowania projektu z RPO WiM wynosi 3692198,42 zł. Wkład własny do projektu oraz wydatki niekwalifikowalne sfinansowane będą ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Inwestycja objęta niniejszym projektem polegać będzie na dostosowaniu budynku do prowadzenia działalności kulturalnej. Projekt pozwoli na wykonanie części inwestycji – przeprowadzenie termomodernizacji budynku, co zwiększy jego efektywność energetyczną.

 Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności