CEiIK i Stowarzyszenie „Tratwa”

Integracja społeczeństwa
Integracja społeczeństwa (CEiIK Olsztyn)

Jednym z najważniejszych obszarów działalności CEiIK-u jest praca w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uważamy, że aktywna praca animacyjna może pomóc środowiskom defaworyzowanym w ponownej integracji z ogółem społeczeństwa. Dlatego od dawna stawiamy bardzo duży nacisk na wypracowywanie nowych modeli działalności animacyjnej, wdrażanie ich i upowszechnianie.

W 1993 roku w ówczesnym Regionalny Ośrodku Kultury wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy program o nazwie „Tratwa”. Na bazie dużego zainteresowania tym programem powstało stowarzyszenie o tej samej nazwie, które bardzo szybko zaczęło żyć własnym życiem, a dla nas, pracowników Centrum, stało się bardzo ważnym partnerem społecznym w naszej działalności.

Do dziś wspólnie z „Tratwą” realizujemy długofalowy program, promujący innowacyjne formy uczestnictwa w kulturze, stawiający sobie za cel ułatwianie dostępu do kultury grupom wykluczonym. Wypracowujemy formy działań artystycznych i edukacyjnych oraz metody animacji środowiskowej, które stają się katalizatorem procesu włączenia społecznego. Od 1993 roku w ramach tego programu zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, niejednokrotnie wyróżnianych i nagradzanych. Ich unikalność zawarta jest w metodzie. Główną zasadą naszej pracy jest to, iż nie importujemy do tych środowisk gotowych spektakli, wystaw etc. Do działań artystycznych inspiracji szukamy u adresata: młodzieży, ludzi starszych, mieszkańców wsi. Zatem nie jest to pasywna relacja czynny artysta – bierny odbiorca, lecz widz pełni tu w pewnym sensie rolę reżysera i współtwórcy zdarzeń, adresaci naszych działań współtworzą je z artystami profesjonalnymi z kręgu kultury poszukującej.

Niektóre wspólnie zrealizowane projekty: Tu i Teraz, Generacja 9/11, Sztuka jako katalizator społecznego włączania i uczenia się w kontekście międzykulturowym, Warmińska Akademia Kultury, Ogniwa, Ogniwa I - wzmocnienie społeczno-obywatelskiej umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w północno-wschodniej Polsce, T.A.P.E – Międzygeneracyjna Artystyczno-Kulturalna Platforma w Edukacji – w ramach Programu UE „Uczenie się przez cale życie”.

 

 

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności