II Konkurs na wspieranie produkcji filmowych - komunikat WMFF


1 grudnia 2017 roku o godzinie 15.00 minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach II Konkursu prowadzonego przez Warmińsko–Mazurski Fundusz Filmowy.

    Udział w II Konkursie zgłosiło 6 producentów. Wśród aplikujących jest dwóch twórców filmu fabularnego, trzech twórców dokumentów, w tym jeden debiutant i autor animacji.
    Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej. Weryfikacja dokumentów zakończy się 29 grudnia br. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca będzie miał 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania na ich usunięcie. Niewykonanie tego w terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

    Wnioski spełniające wymogi formalne organizator Konkursu przekaże następnie ekspertom do oceny merytorycznej. Ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa.
    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia oceny formalnej wniosków czyli na przełomie lutego i marca 2018 roku. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od organizatora Konkursu, termin jego zakończenia może zostać przedłużony o 20 dni ( Regulamin Konkursu par.5 pkt 8).
    Ostateczne wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu.

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności